[]м╗╢Опеелжп╡н?╪ж╦╠Й╧╚й╫ 下载_赛车群二维码
您当前位置: > 励志 > 励志文章 >
上一篇:莫斯科系俄罗斯最危险的城市 警察腐败和不作为是问题所在 下一篇:最广为人知的十个俄语单词

[]м╗╢Опеелжп╡н?╪ж╦╠Й╧╚й╫ 下载

VAR1:=MA(100*(CLOSE-LLV(CLOSE,34))/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),5)-20;
VAR2:=2*ABS(VAR1);
VAR3:=100-3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1)+2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1),15,1);
VAR4:=100-3*SMA((OPEN-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1)+2*SMA(SMA((OPEN-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1),15,1);
VAR5:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR6:=(VAR5-MA(VAR5,14))/(0.015*AVEDEV(VAR5,14));
VAR7:=(VAR5-MA(VAR5,70))/(0.015*AVEDEV(VAR5,70));
VAR8:=IF(VAR6>=150 AND VAR6<200 AND VAR7>=150 AND VAR7<200,10,0);
VAR9:=IF(VAR6<=-150 AND VAR6>-200 AND VAR7<=-150 AND VAR7>-200,-10,VAR8);
VARA:=(CLOSE-MA(CLOSE,13))/MA(CLOSE,13)*100;
VARB:=100-ABS(VARA);
VARC:=3*SMA((INDEXC-LLV(INDEXL,75))/(HHV(INDEXH,75)-LLV(INDEXL,75))*100,20,1)-2*SMA(SMA((INDEXC-LLV(INDEXL,75))/(HHV(INDEXH,75)-LLV(INDEXL,75))*100,20,1),15,1);
VARD:=3*SMA((INDEXO-LLV(INDEXL,75))/(HHV(INDEXH,75)-LLV(INDEXL,75))*100,20,1)-2*SMA(SMA((INDEXO-LLV(INDEXL,75))/(HHV(INDEXH,75)-LLV(INDEXL,75))*100,20,1),15,1);
VARE:=REF(LOW,1)*0.9;
VARF:=LOW*0.9;
VAR10:=(VARF*VOL+VARE*(CAPITAL-VOL))/CAPITAL;
VAR11:=EMA(VAR10,30);
VAR12:=VAR11-CLOSE;
VAR13:=REF(CLOSE,1);
VAR14:=SMA(MAX(CLOSE-VAR13,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-VAR13),7,1)*100;
VAR15:=SMA(MAX(CLOSE-VAR13,0),13,1)/SMA(ABS(CLOSE-VAR13),13,1)*100;
VAR16:=BARSCOUNT(CLOSE);
VAR17:=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),6,1)*100;
VAR18:=((-100)*(HHV(HIGH,60)-CLOSE)/(HHV(HIGH,60)-LLV(LOW,60))+50)*2;
VAR19:=(CLOSE-LLV(LOW,15))/(HHV(HIGH,15)-LLV(LOW,15))*100;
VAR1A:=(SMA(VAR19,4,1)-50)*2;
VAR1B:=SMA(VAR1A,3,1);
VAR1C:=(INDEXC-LLV(INDEXL,14))/(HHV(INDEXH,14)-LLV(INDEXL,14))*100;
VAR1D:=SMA(VAR1C,4,1);
VAR1E:=SMA(VAR1D,3,1);
VAR1F:=(HHV(HIGH,30)-CLOSE)/CLOSE*100;
VAR20:=IF(VAR17<=25 AND VAR18<-95 AND VAR1F>20 AND VAR1B<-30 AND VAR1E<30 AND VAR12>=-0.25 AND VAR14<22 AND VAR15<28 AND VAR16>50,80,0);
{╧иетмЬ-╧иф╠╧╚й╫мЬу╬ }
гИ╠╗: VAR3;
лЛоъ: IF(VARB<90,VARB,100);
╨Л╬Э: IF(VAR1>0,VAR1,0),COLORRED, LINESTICK;
бл╬Э: IF(VAR1<0,VAR2,0),COLORGREEN,LINESTICK;
╣╪╣╞: VAR20;
т╓╬╞о╣мЁ: IF(VAR7>=200 AND VAR6>=150,15,IF(VAR7<=-200 AND VAR6<=-150,-15,VAR9))+60;
STICKLINE(VAR3>=REF(VAR4,1),VAR3,VAR4,8,0);
STICKLINE(VAR3<REF(VAR4,1),VAR3,VAR4,8,0);
VAR21:=CLOSE>MA(CLOSE,20) AND MA(CLOSE,20)>=REF(MA(CLOSE,20),1);
VAR22:=CLOSE<MA(CLOSE,20) AND MA(CLOSE,20)<REF(MA(CLOSE,20),1);
VAR23:=╨Л╬Э>50 AND т╓╬╞о╣мЁ>60 AND лЛоъ=100;
VAR24:=╨Л╬Э>48 AND т╓╬╞о╣мЁ>60 AND лЛоъ<100;
VAR25:=бл╬Э>38 AND т╓╬╞о╣мЁ<55;
VAR26:=╣╪╣╞>50 AND лЛоъ<90;
VAR27:=VAR3<REF(VAR4,1) AND VOL>REF(VOL,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,1);
VAR28:=VAR3>=REF(VAR4,1) AND CLOSE<REF(CLOSE,1) AND т╓╬╞о╣мЁ=60 AND ╣╪╣╞=0 AND бл╬Э>=REF(бл╬Э,1) AND VARC<REF(VARD,1);
DRAWTEXT(VAR21 AND COUNT(VAR21,30)=1,100,'иоиЩм╗╣юё╛Ёж╧и╢ЩЁ╓╩Р╦ъев╣мнЭё║');
DRAWTEXT(VAR22 AND COUNT(VAR22,30)=1,90,'об╫╣м╗╣юё╛п║пднча?рУ╣Ьё║ ');
DRAWTEXT(VAR23 AND COUNT(VAR23,30)=1,70,'иоуг╧Щ╪╠ё╛пХр╙╣ВуШё╛╤лоъохевЁЖё║ ');
DRAWTEXT(VAR24 AND COUNT(VAR24,30)=1,80,'в╞╪рЁЖ╩Уё╛╢С╣Ьтз╪╢ё╛жпоъевЁЖё║ ');
DRAWTEXT(VAR25 AND COUNT(VAR25,30)=1,50,'╡╩╠ьи╠╣Ьё╛с╕спп║╥╢╣╞ ,╣ЬмёЁЩмБ!');
DRAWTEXT(VAR26 AND COUNT(VAR26,30)=1,30,'╪А╬Жгю╥╢╣╞ё╛╣╚╬ча?╥Б╣ЬмёЁЩмБ ');
DRAWTEXT(VAR27 AND COUNT(VAR27,30)=1,40,'сп╢Свй╫П╫ЬЁ║╪ёоСё╛╧ьв╒ё║');
DRAWTEXT(VAR28 AND COUNT(VAR28,30)=1,20,'╪Ш╤╔╩ьбД');

更多

励志名言 名人名言 励志电影 励志歌曲 经典语录 励志签名 励志文章 励志故事 人生感悟 伤感日志 创业
Copyright © 2020 赛车群二维码 版权所有 | 百度地图 | 联系方式 | 广告服务